Download Minuty. Reportaże o starości – wholesalesweetshop.co.uk

Minuty. Reportaże o starościWszyscy si zestarzejemy A przynajmniej ten, kto do yje staro ci.Ka dy ma w swojej rodzinie starsze osoby, kt re wymagaj opieki Kochamy naszych bliskich, ale niejednokrotnie bardzo ci ko jest nam zrozumie , czy te przyj do wiadomo ci, e ich energia s abnie, zdrowie podupada, umys nie pracuje ju tak sprawnie, jak kiedy i nie zawsze bliscy b d dla nas kochani, czy wyrozumiali, poniewa sami nie za bardzo potrafi poradzi sobie z post puj cym niedo nieniem I cz sto zdarza si w wczas, e opieka nad nimi wymaga od nas sporej dawki cierpliwo ci Pozwala zrozumie , jak nasi bliscy prze ywaj w asne starzenie si , czym jest dla nich staro , czym mo e si sta , jak si z ni oswoi , jak na ni przygotowa i jak pom c starzej cym si osobom New Read [ Minuty. Reportaże o starości ] Author [ Iza Klementowska ] – wholesalesweetshop.co.uk

    10 thoughts on “Download Minuty. Reportaże o starości – wholesalesweetshop.co.uk

  1. Obowi zkowo Staro nikogo raczej nie ominie, warto troch j oswoi Du o mia abym do napisania o tej ksi ce, ale specjalnie tego nie zrobi trzeba j po prostu przeczyta.